top of page

VERİ & GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Politikası

 

Giriş ve Kapsam

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), LA FABRIKA - SANEM AYTEKİN PAGLİAFORA (“Şirket”) tarafından kullanıma sunulan ve işletilmekte olan www.lafabrika.info (“İnternet Sitesi”) alan adlı sitenin kullanımı sırasında Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel veriler hakkındaki kuralları belirlemektedir. Politika’nın amacı, Veri Sahiplerinin (İnternet Sitesi’nin kullanılması esnasında kişisel verileri işlenen kişiler bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır.

İnternet Sitesi’nin kullanımı, bu Politika’nın okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelmektedir. Eğer bu Politika’da belirtilen kuralları kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesi’nin kullanımını derhal sonlandırınız.

 

İnternet Sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine ya da uygulamalara ya da benzeri unsurlara bağlantı verilmesi halinde, söz konusu bağlantının kullanımı neticesinde erişilen internet siteleri, uygulamalar ya da benzeri unsurlar bu Politika’nın kapsamı dışındadır. Söz konusu durumlarda ilgili internet sitesinin, uygulamanın ya da benzeri unsurun gizlilik politikası uygulama alanı bulabilecektir.

 

Kişisel veri niteliği teşkil etmeyen veriler ile anonimleştirilmiş veriler, bu Politika kapsamı dışında kalmaktadır.

 

Politika’nın Değiştirilmesi
Şirket Politika’yı dilediği zaman dilediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Değiştirilmiş politikanın İnternet Sitesinde yayınlanması anında ya da diğer iletişim yöntemleri ile Veri Sahiplerinin bilgilendirilmesi anında, Politika’nın yeni versiyonu, aksi belirtilmedikçe, yürürlüğe girmiş olacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Açısından Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, LA FABRIKA - SANEM AYTEKİN PAGLİAFORA’dır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Temel Prensiplerimiz
Kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki prensiplere uygun olarak hareket etmekteyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

İşlenmekte Olan Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Şirket tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz bu Politika kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Adınız, soyadınız,

 • E-posta adresiniz, adresiniz,

 • TC kimlik numaranız ve

 • Cep telefonu numaranız.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenme Amaçları Nelerdir?
Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız veya SMS, e-posta yoluyla toplanmaktadır.

 

Şirket kişisel verilerinizi, sözleşmenin ifası, taleplerinizi/önerilerinizi/şikâyetlerinizi değerlendirmek, çözümlemek ve yanıtlamak amacıyla kullanabilmektedir. Bunun yanında toplanan kişisel verileriniz Şirket’in hukuki ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Şirket bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle (mali müşavir ve kargo şirketi gibi) ve resmi mercilerle yurt içinde paylaşmaktadır. Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, Şirket uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbiri alır ve gereken denetim çalışmalarını yapar.

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından bu Politika’da, Şirket tarafından yürürlüğe konan ve uygulanan başkaca politikalara ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak işlenmeyecektir ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şirket’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz (30) gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılacaktır.

 

Veri Sahibi olarak bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu ve ayrıca söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi halde, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından kullanılmasını engelleyecek taleplerde bulunmanız halinde, İnternet Sitesi’nin tüm veya bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

 

İletişim Bilgilerimiz

Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak yasal yollar kullanılmadan ve ilgili kanunun öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uymadan kurulan iletişimler Şirket tarafından dikkate alınmayabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Beyanı 

 

Bu beyanın amacı günlük faaliyetlerimiz sırasında işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Bu kapsamda veri sorumlusu, LA FABRIKA - SANEM AYTEKİN PAGLİAFORA’dır (“Şirket”).

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız Nelerdir?

 

Kişisel verileri, aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

•            sözleşmenin ifası;

•            müşteri memnuniyeti;

•            müşteriye sağlanacak hizmete dair operasyonların yürütülmesi ve

•            yasal yükümlülükler.

 

Kişisel Verileri Hangi Yöntem ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak Toplayıp Saklarız?

 

Kişisel verileri doğrudan veri sahiplerinden sözlü, yazılı veya elektronik posta aracılığıyla toplarız.

 

Kişisel verileri elektronik ve/veya fiziki ortamlarda dijital olarak ya da kağıt üzerinde elektronik posta hesabında saklıyoruz.

 

Kişisel verilerinizi, Kanun’un m. 5/2 (a) (kanunlarda açıkça öngörülmesi) ve 5/2 (c) (sözleşmenin ifası) bentleri uyarınca toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi Başkaları ile Paylaşıyor Muyuz?

 

Topladığımız kişisel verilerinizi, üçüncü kişi tedarikçilerimizle (muhasebeci veya kargo şirketi gibi) ve kanunlarda öngörülen hallerde resmi merciler ve kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmaktayız

 

Kişisel Verilerinizin Korunması İçin Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

 

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:

 

•            Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•            Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

•            Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•            Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•            Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

•            İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•            İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•            İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•            Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

 

 

Yukarıdakilerle ilgili detaylı bilgi için info@lafabrika.info e-posta adresini kullanarak LaFabrika ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler LaFabrika tarafından dikkate alınmayabilir.

bottom of page